Regulamin

Regulamin Platformy Fenilo.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów oraz korzystania z platformy
transportowej pod adresem – Fenilo.pl. W skład platformy wchodzą moduły takie jak giełda
ładunków, giełda pojazdów, sklep, szkolenia, pośrednictwo w poszukiwaniu pracowników do
zadań transportowych.

Właścicielem witryny jest:
Fenilo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Szlak 77/222
31-153 Kraków
NIP: 6762563199
Regon: 382807821
Zwany dalej: ,, Usługodawcą”

Kontakt z usługodawcą można uzyskać:
pod numerem telefonu: 507 777 400
pod adresem email: fenilo@fenilo.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu do Platformy oraz świadczenia usług drogą
elektroniczną przez Usługodawcę. Dla uzyskania pełnego dostępu do Platformy niezbędne
jest:
a) rejestracja Konta
b) Weryfikacja
c) autoryzacja Konta
d) zawarcie Umowy na określone Produkty.
Weryfikacja Konta jest warunkiem wystarczającym do uzyskania możliwości zawarcia
Umowy, i możliwości korzystania z Produktów,

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą
elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie
Internetowym lub korzystająca z platformy giełdy transportowej
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w
celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
Internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy
Umowa Sprzedaży.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks
cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu
internetowego Sklepu.
8. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.Fenilo.pl za
pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość
Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a
także wysyłanie odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą
właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
11. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie Sklepu Internetowego, giełdzie
transportowej za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto
użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów oraz logować
się do systemu w celu nawiązania współpracy transportowej
12. Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie Sklepu Internetowego, za
pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu
Towarów.
13. Komunikator – internetowy komunikator, dostępny w ramach Platformy,
umożliwiający bezpośrednią komunikację.

14. Usługi – usługi świadczone odpłatnie na podstawie Umowy, w ramach określonego
Produktu.
15. Fracht – oferta wolnego ładunku wystawiona przez Użytkownika i zaakceptowana
przez obie strony transakcji. 1.9.
16. Okres rozliczeniowy – okres, za który jest wystawiana Użytkownikowi Faktura z
tytułu świadczenia Usług
17. Faktura – faktura VAT wystawiona Usługobiorcy z tytułu świadczenia Usług w
formacie .pdf udostępnione Użytkownikowi.
18. Faktura Proforma – dokument wystawiony przez Usługodawcę z tytułu
zamówionych Usług przed dokonaniem płatności, stanowiący podstawę jej
wniesienia.
19. Cennik – zestawienie cen za dostęp do Usług wraz ze wskazaniem aktualnych
promocji, opublikowane na stronie internetowej www.Fenilo.pl w zakładce Cennik.
20. Umowa Licencyjna – Ogólne Warunki Licencji zaakceptowane przez Użytkownika
podczas rejestracji konta w Platformie lub pierwszego logowania do Platformy, na
podstawie których Użytkownik korzysta z Oprogramowania.
21. Rachunek -numer rachunku rozliczeniowego w banku lub imiennego rachunku w
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dany Użytkownik jest
członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
opublikowany na białej liście podatników VAT.
22. Szkolenia- materiał szkoleniowy zawarty w formie plików PDF oraz prezentacji
Powerpoint przygotowujący do zdania egzaminu na Certyfikat Kompetencji
Zawodowych Przewoźnika lub też poszerzenia wiedzy na dany temat z zakresu
transportu spedycji logistyki.

REJESTRACJA

1. Rejestracja Konta w Platformie wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego
dostępnego na stronie www.fenilo.pl lub poprzez zaproszenie otrzymane od innego
Użytkownika.
2. Utworzenie Konta w Platformie umożliwia korzystanie z innych serwisów umieszczonych
na platformie www.fenilo.pl za pomocą tego samego loginu oraz tego samego hasła.
3. Podczas rejestracji Konta Użytkownik akceptuje Regulamin i tym samym potwierdza, że
zapoznał się z jego warunkami oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu. .
Dodatkowo Użytkownik oświadcza, że zawiera Umowę w ramach i w związku z prowadzoną

przez siebie działalnością gospodarczą, posiada ona dla niego charakter zawodowy,
wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. W
ramach Logowania fenilo.pl niezbędne jest zaakceptowanie regulaminu danego serwisu www.
4. Do korzystania z Platformy i Oprogramowania niezbędne jest posiadanie urządzeń
umożliwiających korzystanie z zasobów Internetu, elektronicznej skrzynki pocztowej (e-mail)
oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron WWW
(zgodnie z zaleceniami dostępnymi na www.fenilo.pl).
5. Zakazuje się dostarczania przez Użytkowników do Platformy lub Oprogramowania treści o
charakterze bezprawnym.
6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej, Użytkownik jest uprawniony do posiadania
tylko jednego Konta. Użytkownik w chwili rejestracji Konta otrzymuje numer login. Każdy
Użytkownik może posiadać wyłącznie jeden numer loginu. Jedno Konto może być
wykorzystywane tylko przez jednego przedsiębiorcę.
7. W przypadku Użytkowników posiadających oddziały lub prowadzących działalność
gospodarczą w więcej niż 1 lokalizacji w dowolnej formie (w szczególności jako
zorganizowana część przedsiębiorstwa), Użytkownik ma obowiązek zarejestrowania każdego
oddziału, każdej zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub każdego biura jako odrębnego
Użytkownika, który powinien posiadać odrębne Konto, chyba że korzysta z Usług w ramach
modelu Enterprise.
8. Użytkownik może tworzyć przy Koncie dowolną ilość Kont Pochodnych na rzecz osób
fizycznych, które pozostają z nim w stosunku prawnym, w szczególności z tytułu umowy o
pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, pod warunkiem, że wykonywanie tych umów nie
narusza niniejszego Regulaminu lub Umowy Licencyjnej.

WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMÓW

1. Zawarcie Umowy
1.1. Dostęp do Oprogramowania następuje wraz z momentem rejestracji Konta na poziomie
podstawowym. Po Weryfikacji i uzyskaniu Autoryzacji Użytkownik otrzymuje dostęp do
kolejnych funkcjonalności, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Usługi w ramach
Produktów są świadczone odpłatnie za pośrednictwem Oprogramowania na warunkach
określonych w Umowie lub Ogólnych Warunkach Użytkowania, Regulaminie oraz Cenniku.
1.2. Zawarcie Umowy następuję w drodze wymiany oświadczeń woli złożonych on-line, tj.
poprzez złożenie Zamówienia przez Użytkownika Pochodnego, działającego w imieniu
Użytkownika, oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę poprzez wystawienie i

wysłanie na adres mailowy Reprezentanta Umowy/Ogólnych Warunkach Użytkowania.
Momentem zawarcia Umowy jest moment wygenerowania dokumentu w formacie pdf. Na
podstawie Umowy każdy Użytkownik Pochodny może dokonywać zamówień Produktów i
usług oferowanych na Platformie.
1.3. Usługodawca zastrzega możliwość zawarcia pisemnej umowy, poprzez wymianę
podpisanych egzemplarzy.
1.4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość świadczenia Usług na indywidualnych
warunkach określonych w odrębnej umowie. Umowy indywidualne mogą być zawierane w
szczególności w ramach specjalnych programów ogłoszonych przez Usługodawcę, których
zasady działania i wymogi określa odrębny regulamin lub w ramach oferty dla określonego
segmentu Użytkowników.
1.5. Usługodawca ma prawo przyznać Użytkownikowi dostęp do Usług na okres testowy. W
okresie testowym do Użytkownika stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.
1.6. Użytkownikom posiadającym oddziały lub prowadzącym działalność gospodarczą poza
zarejestrowaną siedzibą przedsiębiorstwa w dowolnej formie (w szczególności jako
zorganizowana część przedsiębiorstwa),
1.7. Usługodawca nie gwarantuje dostępności ani braku błędów, co Klient przyjmuje do
wiadomości i na co wyraża zgodę. Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność Usługodawcy
za oprogramowanie w wersji testowej, za wyjątkiem działania lub zaniechania z winy
umyślnej. Użytkownik może korzystać z oprogramowania w wersji testowej bezpłatnie, aż do
zakończenia okresu testów i przedstawienia oferty nowych usług.

2. Rozwiązanie Umowy

2.1. Umowa może być wypowiedziana w całości lub rozwiązana w zakresie poszczególnych
Produktów, pod rygorem nieważności, w formie dokumentowej, umożliwiającej identyfikację
uprawnionego do reprezentacji autora oświadczenia, (skan, fax, mail):
a) przez każdą ze stron, bez uzasadnienia z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec Abonamentowego Okresu Rozliczeniowego, przy
czym dla rocznych Okresów Rozliczeniowych w razie złożenia wypowiedzenia na mniej niż
30 dni do końca okresu rozliczeniowego, przyjmuje się że kolejny Okres Rozliczeniowy jest
miesięczny i umowa ulega rozwiązaniu wraz z jego końcem;
b) przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: i. nie wyraża zgody na zmiany
wprowadzone w Regulaminie w trybie określonym w terminie miesiąca od dnia
opublikowania zmian w Regulaminie, ii. nie akceptuje zmian w Cenniku, o których został

poinformowany w trybie określonym w regulaminie:
a) Regulaminu, w terminie 30 dni od dnia wysłania zawiadomienia na adres mailowy
Użytkownika Uprawnionego;
b) przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym (ze skutkiem na dzień, w którym wysłano
wypowiedzenie, a Użytkownik mógł zapoznać się z jego treścią) w przypadku: i. zaistnienia
którejkolwiek przyczyny blokady Konta określonej Regulaminie:
– braku płatności w terminie wskazanym na Fakturze lub Fakturze Proformie,
– ze względu na ochronę istotnego interesu i bezpieczeństwa Usługodawcy lub
Użytkowników.
2.2. Ograniczenie dostępu do Platformy, nie jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
2.3. Uprawnienia do wypowiedzenia na podstawie VII.2.1. lit a oraz VII.2.1. lit b pkt ii. nie
przysługuje w stosunku do usług i produktów zamówionych w trybie PRE-PAID.

CENA i PŁATNOŚCI

1. Ceny za dostęp do każdego z Produktów określone są:
a) w Cenniku, przy czym Usługodawca ma prawo zmiany ceny dla Umowy, poprzez wysłanie
zawiadomień drogą mailową do Reprezentanta o planowanej zmianie Ceny wraz z nowym
Cennikiem, przy czym nowe ceny wejdą w życie od pierwszego Okresu Rozliczeniowego
następującego po upływie 30 dni od dnia wysłania ww. zawiadomień,
b) w umowie indywidualnej lub umowie w formie pisemnej, która ma pierwszeństwo przed
Cennikiem, lub
c) w warunkach promocji określonych w Cenniku, Umowie lub regulaminie promocji.
2. Opłaty zgodnie z Cennikiem naliczane są w Okresach rozliczeniowych. W ramach
świadczenia Usług zdefiniowane są następujące Okresy rozliczeniowe:
a) ABONAMENTOWY – MIESIĘCZNY lub ROCZNY- oznaczający miesięczny (miesiąc
kalendarzowy) lub roczny cykl rozliczeniowy, przy czym w razie wyboru rocznego okresu
rozliczeniowego i nieopłaceniu Faktury Proformy w terminie w niej wskazanym zamówienia
ulega automatycznemu przekształceniu w złożone z miesięcznym cyklem rozliczeniowym
(bez możliwości skorzystania z rabatu);
b) dla MIKROPŁATNOŚCI – oznaczający miesięczny (miesiąc kalendarzowy) cykl
Rozliczeniowy,
c) PRE-PAID – którego okres trwania określa Cennik, a jego początkiem jest moment zapłaty
za usługę/produkt (moment zaksięgowania wpłaty na rachunku Usługodawcy). W razie
rozbieżności pomiędzy powyższymi okresami ostatni Okres Rozliczeniowy dla

Mikropłatności zostanie dostosowany do Abonamentowego.
3. Użytkownik dokonuje płatności za Okres rozliczeniowy w terminie wskazanym w
Umowie. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy kwotą
wskazaną na Fakturze lub Fakturze Proforma.
4. W przypadkach określonych w pkt. VII.2.1 lit b) i c) kwota zapłaconego, a
niewykorzystanego abonamentu podlega zwrotowi na rzecz Użytkownika, w terminie 30 dni
od dnia otrzymania przez Usługodawcę wniosku o zwrot nadpłaty, przy czym
proporcjonalnemu zwrotowi w żadnym przypadku nie podlega opłata aktywacyjna, opłata za
ponowną aktywację inne opłaty jednorazowe przewidziane w Cenniku, ani naliczona kara
umowna. Użytkownikowi będzie przysługiwał zwrot kwoty stanowiącej równowartość części
opłaty abonamentowej proporcjonalnej do okresu, jaki pozostał do końca opłaconego Okresu
Rozliczeniowego.
5. Brak terminowej płatności za dostęp do Produktu może skutkować ograniczeniem dostępu
do danego Produktu lub zawieszeniem świadczenia usług. Natomiast brak płatności za fakturę
Pro-forma wystawioną na abonament roczny skutkuje utratą prawa do skorzystania z
rabatowej oferty rocznej i wystawieniem faktury po zakończeniu miesięcznego okresu
Rozliczeniowego, przy czym w razie uiszczenia płatności za bieżącą FV Użytkownik będzie
uprawniony ponownie do skorzystania z oferty na abonament roczny poprzez opłacenie nowej
faktury pro-formy na kolejny roczny Okres rozliczeniowy.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo, a Użytkownik wyraża zgodę na:
a) wystawienie i przesyłanie Faktur i Faktur Proform tytułem świadczonych Usług w formie
elektronicznej,
b) otrzymywanie Faktur i Faktur Proform bez podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru.

PRODUKTY

1. Linie Produktowe na Platformie www.fenilo.pl:
1.1. W ramach Platformy – odstępne są produkty, które umożliwiają zarządzanie
procesami transportowymi, poczynając od znalezienia kontrahenta (oferta, negocjacje,
akceptację ofert), poprzez proces realizacji zlecenia (tworzenie i zarządzanie zleceniami) na
zarządzaniu współpracą z kontrahentami kończąc. Zakres korzystania poszczególnych
Produktów zależy od roli, pełnionej przez Użytkownika w obrocie gospodarczym i posiadanej
przez niego tzw. linii produktowej na Platformie fenilo.pl:
a. rozwiązanie dedykowane przewoźnikom;

b. rozwiązanie dedykowane spedytorom i operatorom logistycznym;
c. rozwiązanie dedykowane załadowcom i producentom.

REKLAMACJE

1. Reklamacja może być złożona:
a) pisemnie na adres: FENILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Szlak 77 / 222,
31-153 Kraków, Polska lub
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: fenilo@fenilo.pl
c) przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej.
2. Reklamacja powinna zawierać: a) numer loginu, b) imię i nazwisko albo firmę (nazwę)
oraz adres zamieszkania, bądź siedziby Użytkownika, zwanego dalej „Reklamującym”, c)
określenie przedmiotu reklamacji, d) przedstawienie okoliczności uzasadniających
reklamację.
3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych regulaminie.,
Usługodawca niezwłocznie poinformuje o konieczności jej uzupełnienia, określając termin,
nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji
w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania,
4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 15 dni roboczych od dnia jej złożenia.
Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia 15 dniowego terminu na odpowiedź w
sytuacji, w której udzielenie odpowiedzi uzależnione jest od zebrania dodatkowych analiz
technicznych lub prawnych lub tłumaczenia, o czym poinformuje niezwłocznie
Reklamującego.
5. Odpowiedź na reklamację może być udzielona: a) pisemnie, poprzez przesłanie odpowiedzi
na adres Użytkownika, b) drogą elektroniczną na wskazany przez Reklamującego adres
poczty elektronicznej, c) telefonicznie.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli
reklamacja nie będzie zawierać danych wystarczających do identyfikacji Użytkownika lub
podmiotu, który wniósł reklamację lub nie będzie zawierać danych umożliwiających
udzielenia i wysłania odpowiedzi reklamacyjnej,
7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w reklamacji.
8. Użytkownik, który nie zgadza się z odpowiedzią reklamacyjną, ma prawo złożyć wniosek o
ponowne rozpoznanie reklamacji w terminie 90 dni od dnia otrzymania odpowiedzi.
9. W wyniku ponownego rozpoznania reklamacji zgodnie z pkt. X.8, wobec Użytkownika

wyczerpana zostaje droga reklamacyjna i nie przysługują żadne środki odwoławcze, chyba że:
a) Użytkownik przedstawi nowe okoliczności i dowody mogące mieć wpływ na
rozstrzygnięcie reklamacyjne,
b) Użytkownik wznawia korespondencję w celu uzyskania dostępu do Usług na podstawie
indywidualnych warunków, o których mowa w regulaminie.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. ZAKRES DANYCH

1.1 W zakresie w jakim Użytkownik podlega pod przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), administratorem
danych osobowych jest Usługodawca – fenilo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . z
siedzibą w Szlak 77 / 222, 31-153 Kraków, Polska.
1.2. Dane są podawane dobrowolnie, a wszystkie zasady przetwarzania danych osobowych
określa Polityka prywatności dostępna na www.fenilo.pl

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Fenilo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . jest podmiotem przetwarzającym (w
rozumieniu RODO w zakresie danych osobowych wprowadzanych przez Użytkowników i
Użytkowników Pochodnych przy wymianie korespondencji lub za pomocą innych
funkcjonalności dostępnych na Platformie, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
Fenilo Sp. z o.o.. nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzane przez Użytkowników i
Użytkowników Pochodnych przy wymianie korespondencji lub za pomocą innych
funkcjonalności dostępnych na Platformie.
2. W zakresie danych, o których mowa w pkt powyżej, Użytkownik wraz z akceptacją
Regulaminu zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, na mocy której
przyjmuje do przetwarzania powierzone przez Użytkownika dane osobowe. Przedmiotem
powierzenia są dane osobowe wprowadzane przez Użytkowników i Użytkowników
Pochodnych przy wymianie korespondencji lub za pomocą innych funkcjonalności
dostępnych na Platformie. Powierzenie odbywa się w celu wykonywania Umowy, trwa przez
czas obowiązywania Umowy i ma charakter stały. Fenilo.pl zobowiązuje się do:
a) przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie administratora

(Użytkownika), którym w szczególności jest Regulamin oraz umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych, oraz
b) zapewniania, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały
się do zachowania tajemnicy,
c) podejmowania środków zabezpieczenia danych wymaganych przez RODO i pomagania
administratorowi wywiązać się z jego obowiązków w tym zakresie,
d) przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego – tzw.
podpowiedzenie przetwarzania danych jest dopuszczalne na rzecz podmiotów świadczących
usługi wspierające świadczenie usług przez fenilo.pl na co Użytkownik wyraża zgodę jako
administrator danych,
e) pomagania Użytkownikowi wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby,
której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w RODO,
f) usunięcia danych lub do zwrotu danych Użytkownikowi jako administratorowi danych po
zakończeniu przetwarzania, zgodnie z jego decyzją,
g) pomagania administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36
RODO, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje,
h) udostępnienia Użytkownikowi wszelkich informacji w zakresie powierzonych danych
osobowych, niezbędnych do wykazania spełnienia jego obowiązków oraz do umożliwienia
mu lub audytorowi upoważnionemu przez niego przeprowadzanie audytów.
2.2 Dalsze powierzenie może dotyczyć w szczególności podmiotów grupy kapitałowej do
której należy fenilo Sp.z o.o., jak również podmiotów świadczących usługi wsparcia IT oraz
innych podwykonawców, których lista każdorazowo jest dostępna dla Użytkownika
(administratora) na jego prośbę. Użytkownik jako administrator danych osobowych
niniejszym wyraża zgodę na dalsze powierzenie na warunkach określonych powyżej (z
uwzględnieniem pkt 2.3 lit. d). Obowiązek informowania o wszelkich zamierzonych
zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających,

WSPÓŁADMINISTROWANIE DANYMI

W ramach usługi Logowanie z fenilo Sp. z o.o. oraz w procesie przetwarzania danych
osobowych dla celów marketingowych, spółki z grupy fenilo mają status
współadministratorów danych osobowych (art. 26 RODO). 3.2. W drodze wspólnych
uzgodnień współadministratorzy w przejrzysty sposób określili odpowiednie zakresy swojej
odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. 3.3.
Uzgodnienia, o których mowa powyżej należycie odzwierciedlają odpowiednie zakresy

obowiązków współadministratorów oraz relacje pomiędzy nimi a Użytkownikami oraz
Użytkownikami Pochodnymi. Zasadnicza treść uzgodnień jest udostępniana na stronie www
pod adresem regulaminu fenilo Sp. z o.o..
Niezależnie od uzgodnień, o których mowa powyżej, Użytkownik oraz Użytkownik
Pochodny, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO wobec każdego z
administratorów.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. W celu wykonania umowy, dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Celem profilowania jest zebranie
informacji o aktywności w ramach Platformy i preferencjach Użytkownika czy Użytkownika
Pochodnego, które pozwalają lepiej dostosować ofertę i komunikaty kierowane do
Użytkowników i Użytkowników Pochodnych, a także wykryć zdarzenia mogące zagrażać
bezpieczeństwu Użytkowników i Użytkowników Pochodnych. Użytkownik ma prawo wnieść
w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jego
szczególną sytuacją, gdy dane przetwarzane są do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów Usługodawcy, w celach związanych z marketingiem bezpośrednim,
w tym profilowania..
2. W zakresie nieuregulowanym ww. postanowieniami, zastosowanie znajdują przepisy
RODO (w szczególności art. 28 oraz art. 29 RODO) oraz właściwe przepisy krajowe – w tym
ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

O nas

Jesteśmy firmą, która powstała, żeby odpowiedzieć na potrzeby branży transportowej. Zajmujemy się szkoleniami, ubezpieczeniami, zapewniamy łatwy dostęp do akcesoriów niezbędnych w transporcie. Zaufaj nam - razem stworzymy lepszy transport.
https://fenilo.pl/wp-content/uploads/2017/07/about-us-footer-large.png

Skontaktuj się z nami

Fenilo Sp z O.O.
Szlak 77 / 222,
31-153 Kraków, małopolskie

Oddział:
Pawliczka 22A,
41-800 Zabrze, śląskie

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 08:00 – 18:00
NIP: 6762563199
REGON: 382807821